Miasto przejęło dworzec kolejowy - Wirtualne Żory

Kredyt pogodny 


Żorski dworzec kolejowy jest własnością miasta! Po wielu latach starań Gmina Miejska Żory podpisała umowę ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. i przejęła bezpłatnie budynek dworca kolejowego wraz przylegającymi do niego terenami.

Gmina Miejska Żory zawarła z PKP S.A. umowę darowizny w miniony piątek, 30 października. Dzięki temu nabyła takie prawa do nieruchomości, jakie wcześniej przysługiwały Polskim Kolejom Państwowym. Oznacza to, że miasto bezpłatnie nabyło prawo własności budynku dworca kolejowego oraz uzyskało prawo użytkowania wieczystego do 2089 roku do otaczającego budynek gruntu. Właścicielem tego gruntu pozostał zaś Skarb Państwa. Fizyczne przejęcie dworca przez Gminę Miejska Żory nastąpi do 3 tygodni od podpisania umowy.

Jak mówi Anna Ujma - Doradca Prezydenta ds. promocji, kultury i sportu, dzięki osiągniętemu porozumieniu możliwy będzie remont powstałego pod koniec XIX wieku dworca i jego zagospodarowanie na nowe cele. Budynek dworca zachowa przy tym swoją najważniejszą rolę, czyli nadal będzie służył pasażerom podróżującym pociągami. Gmina Miejska Żory realizując inwestycję zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia m.in. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020: Oś priorytetowa X: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna: Działanie 10.3: Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.

Kluczowym zadaniem będzie modernizacja budynku dworca kolejowego i przystosowanie jego pomieszczeń na cele społeczne. Planowane główne funkcje zrewitalizowanego obiektu to:

- Centrum Integracji Społecznej – aktywizacja osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenów rewitalizowanych w oparciu o ścieżkę reintegracji zawodowej; warsztaty szkoleniowe, wsparcie edukacyjne, konsultacje psychologiczne;

- Świetlica dla matek z małymi dziećmi i babć zaangażowanych w opiekę – międzypokoleniowe i międzyśrodowiskowe miejsce spotkań i wymiany doświadczeń; miejsce wsparcia, doradztwa, edukacji w zakresie wychowania, karmienia i opieki nad dziećmi;

- Świetlica środowiskowa – miejsce wsparcia, wychowania oraz edukacji dzieci 
i młodzieży: pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu wolnego, zajęcia warsztatowe.

Realizacja postawionych celów ma umożliwić osobom wykluczonym powrót na rynek pracy, a ich rodzinom: włączenie społeczne, rozwój osobisty, a także rozwój talentów.

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego będzie flagowym projektem aktualizowanego właśnie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żory. Warto wspomnieć, że przyjęcie Lokalnego Programu Rewitalizacji poprzedzone będzie konsultacjami z mieszkańcami rewitalizowanych obszarów, jak i całego miasta.

Fot. Mariusz Nocny, zdjęcie nadesłane na konkurs Żory w obiektywie 2013

/mat. prasowe


pressta cdest

Nasze forum

Could not connect to MySQL.

Z albumu WŻ

WŻ Historia
WŻ Historia

Kalendarium

dziś są imieniny:
Szymona, Konstancji, Flawiana
wszystkiego najlepszego
życzy redakcja.

Urząd Miasta

Aktualności

Aktualności Urząd Miasta Żory

MOK Żory